Informacje o przetwarzaniu danych

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Nad Nettą Bogusława Kopiczko z siedzibą w Augustowie przy ul. Portowej 3 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania usługi hotelowej lub gastronomicznej. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel Nad Nettą jest:

a) dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do hotelu,

b) udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych.
Ponadto, Hotel Nad Nettą przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu Nad Nettą.

3) Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych, tj. osobom i podmiotom współpracującym z Hotelem w ramach zawartych umów o współpracę.

4) Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr pesel jest wymogiem zrealizowania usługi. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zrealizowanie usługi.

5) Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

7) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zrealizowania usługi hotelowej lub gastronomicznej będą przechowywane przez Hotel Nad Nettą przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych hotelu lub gościa, natomiast dane pozyskane z monitoringu będa przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.